Usługi

Agencja Celna to firma, która na zasadzie wyłączności, może reprezentować przed organami celnymi firmy biorące udział w obrocie towarowym z zagranicą. Agencja Celna może również dokonywać wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego.

Reprezentacja i postępowanie przed organami celnymi to nic innego jak zgłaszanie towarów do poszczególnych procedur celnych lub prowadzenie spraw przed Izbą Celną.

Katalog czynności Agencji Celnej nie jest ograniczony. Agencja Celna Zefir może w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego:
  • badać towary i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
  • przygotowywać niezbędne dokumenty i dokonywać zgłoszenia celnego w imporcie lub exporcie;
  • uiszczać należności celne przywozowe lub wywozowe oraz inne opłaty;
  • podejmować towary po ich zwolnieniu;
  • składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego;
  • wnosić odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne .
Przedstawicielstwo bezpośrednie oznacza, że Agencja Celna działa w imieniu i na rzecz osób lub firm biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą.

Przedstawicielstwo pośrednie oznacza, że Agencja Celna działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innych osób lub firm biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą.