Intrastat

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wchodząc w strukturę UE musieliśmy dostosować nasze prawo i obieg informacji do obowiązujących rozwiązań w Unii Europejskiej. Zaistniała sytuacja spowodowała konieczność podjęcia nowych obowiązków statystycznych - INTRASTAT.

System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 roku i polega - z jednej strony - na przekazywaniu przez niektórych przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej, informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty, zaś z drugiej strony - na gromadzeniu tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe (w Polsce Urząd Celny), ich przetwarzaniu, kontroli oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi w podatkowych deklaracjach VAT-UE.

Przekazywanie informacji obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli ustalone i ogłoszone w rozporządzeniu RM w sprawie badań statystycznych Statystyki Publicznej, progi odrębne dla przywozu i wywozu:
  • próg podstawowy - jeśli obroty danego podmiotu przekroczą wartość w przywozie 6,2 mln zł lub w wywozie 2,8 mln zł.
  • próg szczegółowy - jeśli obroty danego podmiotu przekroczą wartość w przywozie 103 mln zł lub w wywozie 150 mln zł.

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT, podlegają wymienione niżej przepływy towarów:
  • zakupione i sprzedane;
  • transferowane w ramach tej samej osoby prawnej;
  • które mają być dostarczone w ramach umowy;
  • które mają być zainstalowane lub użyte w konstrukcjach;
  • które mają być dostarczone bezpłatnie;
  • realizowane na podstawie leasingu finansowego.