W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), zgodnie z regulacjami Rozporządzenia niniejszym informujemy Państwa, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Agencja Celna Zefir spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Nad Drwiną 10, 30 – 741 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000449174, NIP 9452034485, REGON 120063849 (dalej Administrator).

2. Podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Administratora umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w następujących celach:
- realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
- wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
- obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.

3.Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:
- upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,
- albo do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Agencja Celna Zefir Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

NIP: PL 9452034485
REGON: 120063849
KRS: 0000449174
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS